Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy pod adresem internetowym fagobutik.pl prowadzony jest przez ŁUKASZA SEWERYN prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą butik FAGO Łukasz Seweryn, ul. Wschodnia 6, 32-048 Jerzmanowice, NIP 356407540, REGON 356407540 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego oraz dostępne w butikach stacjonarnych. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta na stronie internetowej butiku FAGO (fagobutik.pl), na stronie dla urządzeń mobilnych lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Korzystając ze strony fagobutik.pl i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin. Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie fagobutik.pl w momencie składania zamówienia.

Definicje

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

KLIENT; UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną która zawarła lub zamierza dokonać Zamówienia w ramach Sklepu lub korzysta lub zamierza korzystać z usług elektronicznych;

KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;

NEWSLETTER – elektroniczny biuletyn informacyjny w formie e-mail i/lub SMS zawierający aktualne oferty firmy, wprowadzane nowości, okresowe promocje oraz wszelkie inne informacje istotne z punktu widzenia możliwości oferowania lub świadczenia usług przez Sprzedawcę;

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES – zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych opublikowane na stronie Sklepu Internetowego oraz dostępna w sklepach stacjonarnych;

PRODUKT – towar lub usługa prezentowana w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

REGULAMIN – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem fagobutik.pl;

SKLEP STACJONARNY; BUTIK - sklepy stacjonarny pod nazwą butik FAGO;

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA; ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – butik FAGO Łukasz Seweryn z siedzibą w Jerzmanowicach, ul. Wschodnia 6, 32-048 Jerzmanowice, NIP 9441943333, REGON 356407540.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i zarejestrowaniu konta. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzeniu Formularza Zamówienia. Do czasu zatwierdzenia Formularza istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). Usługa świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

Korzystanie z Newslettera następuje po dobrowolnym zapisaniu się na listę subskrybentów poprzez podanie w zakładce „Newsletter” lub innym miejscu na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

Korzystając ze strony fagobutik.pl przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie będziesz:

 • publikować, przesyłać, redystrybuować, wczytywać ani promować żadnej komunikacji, ani materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na naszą działalność, produkty bądź usługi; zachowywać się w sposób ograniczający, utrudniający, przeszkadzający lub uniemożliwiający jakiemukolwiek innemu użytkownikowi korzystanie ze strony fagobutik.pl bądź wpływający na bezpieczeństwo strony ani używać w tym celu jakiegokolwiek urządzenia, ani
 • składać fałszywych lub nieuczciwych zamówień, a w razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), postaramy się, w możliwym zakresie, skontaktować z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń - mamy prawo anulować zamówienie i powiadomić Użytkownika o zaistniałej sytuacji;
 • używać jakiegokolwiek urządzenia, ani próbować używać jakiegokolwiek silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta bądź skryptu, ani innego urządzenia lub mechanizmu (w tym bez ograniczeń tzw. pająków, botów, crawlerów, awatarów lub inteligentnych agentów) w celu nawigowania po stronie i przeszukiwania jej albo kopiowania jej zawartości. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony oraz zamknięcia konta jakiegokolwiek użytkownika, który naruszy te zasady lub jakiekolwiek inne zasady będące częścią niniejszego regulaminu.

Ceny i koszty dostawy

Ceny wyświetlane na stronie fagobutik.pl wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy.

Koszt dostawy każdego zamówienia jest taki sam niezależnie od rozmiaru lub wagi paczki. Koszt każdej metody dostawy jest wyszczególniony na stronie internetowej fagobutik.pl w zakładce "Dostawa" oraz na etapie finalizacji zamówienia.

Jeśli nie będziemy mogli dostarczyć zamówienia w całości i będzie konieczne wysłanie produktów w kilku paczkach, nie obciążymy Klienta kosztami dostawy kolejnych przesyłek.

Ceny w sklepach stacjonarnych i online mogą się różnić.

Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i FAGO. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez butik FAGO zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych. Butik FAGO zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

Składanie zamówień

Rejestrując się w sklepie internetowym oraz składając zamówienia podajesz nam swoje dane osobowe i wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez butik FAGO na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

Składając zamówienie Klient będący osobą fizyczną oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów). Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” masz możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru - kieruj się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Jeżeli, po złożeniu zamówienia, zorientujesz się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinieneś niezwłocznie zadzwonić do nas na numer: +48 737 456 522.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, nie oznacza jeszcze naszej akceptacji zamówienia; oznacza po prostu potwierdzenie, że otrzymaliśmy twoje zamówienie.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez nas stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, w której zawrzemy co najmniej oświadczenie o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a butikiem FAGO.

Butik FAGO może kontaktować się z Klientem na podany przez niego adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, poinformujemy Cię o tym najszybciej, jak to możliwe.

Dostawa

Zamówione produkty dostarczymy na Twój adres zamieszkania lub inny wybrany adres za pomocą wybranej metody dostawy.

Dokładamy starań, aby zamówienia były wysyłane najszybciej jak to możliwe i w kolejności, w jakiej zostały złożone. Staramy się dostarczać zamówienia w ciągu od 2 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania maila z potwierdzeniem wysłania produktów. Informacja o przewidywanym terminie dostawy jest wyświetlana przed złożeniem zamówienia.

Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub, jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

Metody płatności

Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

 • za pośrednictwem udostępnionych na stronie sklepu systemów płatności elektronicznych;
 • za pobraniem gotówką, kartą, bądź innym sposobem oferowanym przez przewoźnika, kuriera, lub dostawcę;
 • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym;
 • przelewem tradycyjnym;
 • bonem podarunkowym, elektronicznym kodem, saldem na koncie klienta.

Możliwe, aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności”.

Rezygnacja z zamówienia / zwrot

Możesz anulować zamówienie lub zrezygnować z niego w ciągu 14 dni od momentu odbioru przesyłki bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Jeśli chcesz anulować lub zwrócić swoje zamówienie, poinformuj nas o tym pisemnie:

 • pocztą na adres: butik FAGO, Rynek 24, 32-300 Olkusz;
 • przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@fagobutik.pl.

Możesz skorzystać z przygotowanego przez nas formularza zwrotu lub wypełnić i odesłać standardowy formularz stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Produkty należy odesłać Sprzedawcy na adres:

butik FAGO
Rynek 24,32-300 Olkusz

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Możesz także zwrócić rzecz w każdym sklepie stacjonarnym butik FAGO.

Jeżeli zamówienie zostało opłacone wcześniej, otrzymasz zwrot kosztu zamówienia oraz kosztu dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez butik FAGO). Jeśli zdecydujesz się zatrzymać część zamówienia i zwrócić tylko niektóre jego elementy, koszt dostawy nie zostanie zwrócony.

Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.

Podejmiemy próbę zwrócenia pieniędzy w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności najszybciej, jak to możliwe – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zwrocie produktów, pod warunkiem otrzymania produktów lub potwierdzenia ich odesłania. Jeśli wyrazisz na to zgodę, zwrot może zostać przekazany w inny sposób. W żadnym wypadku nie będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

Gwarantujemy pełen zwrot kosztów pod warunkiem, że wszystkie elementy zamówienia zostaną zwrócone w niezmienionym stanie. Oznacza to, że produkt nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem). Ponadto produkt powinien posiadać wszystkie metki i etykiety. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktów wysłanych lub przekazywanych po terminie na zwrot lub produktów, które nie są w takim samym stanie, w którym zostały otrzymane. Nie dokonamy zwrotu pieniędzy, jeśli produkt nie spełnia powyższych wymagań.

Reklamacje

Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady.

Produkt jest wadliwy, jeżeli:

 • nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem;
 • nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego, w szczególności poprzez przedstawienie kupującemu próbki lub modelu;
 • nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez sprzedawcę kupującemu w momencie zawarcia Umowy, a sprzedawca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia, oraz został wydany kupującemu niekompletny.

Wyroby rzemieślnicze lub artystyczne, które sprzedajemy, często mają właściwości naturalnych surowców użytych do ich wytworzenia. Wybieramy tylko produkty najwyższej jakości, ale pewne cechy są nieuniknione. Te cechy, takie jak różnice w ziarnie, teksturze, węzłach i kolorze mogą powodować pewne niewielkie różnice w wykończeniu produktów. Mając na uwadze powyższe, potwierdzamy jednak, że żadne postanowienie z niniejszego punktu nie będzie miało wpływu na ustawowe prawa wynikające z rękojmi lub umownego prawa odstąpienia.

Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie 2 lat od dnia dostarczenia produktu (-ów). W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (jeśli jest dostępna) albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

W przypadku reklamacji należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji można wykorzystać formularz reklamacyjny (dostępny do pobrania tutaj, w sklepie internetowym w zakładce Reklamacje, w wiadomościach e-mail) a następnie odesłać wraz z reklamowanym towarem na adres:

butik FAGO
Rynek 24, 32-300 Olkusz

bądź złożyć w każdym sklepie stacjonarnym butik FAGO.

Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni i poinformujemy o sposobie jej załatwienia.

Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a butik FAGO nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Zapłacona kwota, w razie wady produktu, o ile ta rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości, łącznie z kosztami dostawy wysłania produktu i kosztem wysyłki tego produktu do nas (o ile jest to sposób wysyłki dostępny na fagobutik.pl).

Zwrotu dokonamy, używając tego samego sposobu płatności, który Konsument wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu środków i ile jest to możliwe technicznie, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w sklepie stacjonarnym, po jej rozpatrzeniu, butik FAGO umożliwi Klientowi odbiór towaru lub kwoty pieniężnej, w sklepie stacjonarnym, w którym złożona została reklamacja.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
 • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz
 • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu fagobutik.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

butik FAGO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Aktualizacja: 29/10/2019

pixel